ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot


Contact Us


ปฏิทินการอบรม

        

 

โปรโมชั่น  สุดคุ้มท้ายปี 

ลดพิเศษ 10% ทุกหลักสูตร

Tel :  0894450123

 

*สำหรับอบรม เดือนตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560

 

 

============================================================================================================================================

Update 15 November ,2011 

                    ทาง บริษัท ลัคกี้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง  แจ้งแผนการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (ธันวาคม 2554 - มีนาคม 2555) สาขา การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี (12 ชั่วโมง)  จำนวน 3 รุ่น  ได้แก่

                    รุ่นที่ 1   :    13 - 14 ธันวาคม 2554      ,ค่าลงทะเบียน  500 บาท/คน

                    รุ่นที่ 2   :    14 - 15 กุมภาพันธ์  2555 , ค่าลงทะเบียน  500 บาท/คน

                     รุ่นที่ 3  :    13 - 14 มีนาคม 2555        , ค่าลงทะเบียน  500 บาท/คน

 

              ค่าลงทะเบียนนำไปหักภาษีได้ 200 %     ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

              โปรดแจ้งความประสงค์ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

              ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่าย เพื่อแนบใบสมัคร พร้อมเงินค่าลงทะเบียนไปในวันรายงานตัว

              ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์  ทางโทรสาร 0 3868 3199 , 0 3868 3951 ถึง 3 กด 1  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

                                     นาย อนุศิษฐ์  สุดจิตร      โทร. 0 3868 3951 ถึง 3  กด 102            มือถือ : 08 8810 9415            e-mail :mekanraekan@hotmail.com     

                                     จ่าสิบเอกปรีดา  ไพรินทร์  โทร. 0 3868 3951 ถึง 3 กด 102           มือถือ : 08 1590 0839           e-mail : lekrayong25@gmail.com

              ☼ สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ ใบสมัคร ได้ที่ http://rayongskillcenter.go.th

Remark

        :  Download  แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม 

        :  กำหนดการอบรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

                   

                              ทั้งนี้ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง  ขอประชาสัมพันธ์  รับสมัครผู้ที่สนใจ (บุคคลทั่วไป) เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน  รุ่นที่ 1 /2555 

ลำดับที่

สาขา

วันรับสมัคร

วันรายงานตัว

วันเริ่มต้นการฝึก

วันจบการฝึก

ระยะเวลาการฝึก

1

ช่างเครื่องมือกล

บัดนี้-10 ม.ค. 55

12 ม.ค.55

16 ม.ค.55

16 ม.ค.56

12 เดือน(ฝึกงาน 3 เดือน)

2

ช่างเชื่อมอาร์คโลหะ

บัดนี้-10 ม.ค. 55

12 ม.ค.55

16 ม.ค.55

15 มิ.ย.55

5 เดือน(ฝึกงาน 2 เดือน)

3

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

บัดนี้-10 ม.ค. 55

12 ม.ค.55

16 ม.ค.55

16 ก.ค.55

6 เดือน(ฝึกงาน 2 เดือน)

4

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

บัดนี้-10 ม.ค. 55

12 ม.ค.55

16 ม.ค.55

16 ก.ค.55

6 เดือน(ฝึกงาน 2 เดือน)

5

ช่างอิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม

บัดนี้-10 ม.ค. 55

12 ม.ค.55

16 ม.ค.55

16 ก.ค.55

6 เดือน(ฝึกงาน 2 เดือน)

6

ช่างไฟฟ้า

บัดนี้-10 ม.ค. 55

12 ม.ค.55

16 ม.ค.55

16 ก.ค.55

6 เดือน(ฝึกงาน 2 เดือน)

7

พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก

บัดนี้-10 ม.ค. 55

12 ม.ค.55

16 ม.ค.55

16 ก.พ.55

1  เดือน(ฝึกงาน 2 เดือน)

8

ช่างเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง

บัดนี้-10 ม.ค. 55

12 ม.ค.55

16 ม.ค.55

16 ก.ค.55

6 เดือน(ฝึกงาน 2 เดือน)

 

 

*  คุณสมบัติของผู้สมัคร                                                                                                                                      

                1.จบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าขึ้นไป                                                                                             

2.อายุไม่ต่ำกว่า15ปี บริบูรณ์                                                                                                                            

                3.มีสภาพร่างกายพร้อม และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร                                                  

        *     เอกสารประกอบการการสมัคร   

                1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป   

                2.สำเนาบัตรประชาชน            

                3.สำเนาทะเบียนบ้าน                                              

               4.สำเนาวุฒิการศึกษา

 

 

 

         *ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึก*

               - มีหอพักให้อยู่

               - มีชุดฟอร์มของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

               - ผู้มีความประพฤติดี ยากจน จะได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุน ค่าอาหาร

 

 

*ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึก*

- มีหอพักให้อยู่

- มีชุดฟอร์มของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง

- ผู้มีความประพฤติดี ยากจน จะได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุน ค่าอาหาร

 

==========================================================================================================================

           ทางบริษัทลัคกี้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง ขอแจ้งกำหนด (ใหม่) การอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน : การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี  ระยะเวลา 12 ชั่วโมง  กำหนดการอบรม จำนวน 1 รุ่น  ได้แก่

        วันที่ 1 : 25-26 สิงหาคม  2554  , ค่าลงทะเบียน = 1,000 บาท/คน

            ทั้งนี้หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่คุณจารุนันท์  089 445 0123 

   Remark

 

 

 

 

=========================================================================================================================

          ทางบริษัทลัคกี้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง ขอแจ้งกำหนด (ใหม่) การอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน : การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี  ระยะเวลา 12 ชั่วโมง  กำหนดการอบรม จำนวน 2 รุ่น  ได้แก่

                 1. วันที 3-4 พฤษภาคม 2554   , ค่าลงทะเบียน/คน = 500 บาท

                 2. วันที 16-17 มิถุนายน 2554   , ค่าลงทะเบียน/คน = 500 บาท

         ทั้งนี้หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์ประสิทธิ์ (ศพจ.ระยอง)  038 683 951-3 ต่อ 107  หรือคุณจารุนันท์  089 445 0123 ค่ะ   

 

 

       Remark :  รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนไม่เกิน 25 ท่าน/รุ่น เท่านั้นค่ะ

                       :  Download  แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม ==> Click (35.82 KB 20.04.2011 10:43)

 

============================================================================================================================================

 

Donwload  ==> Forklift Training Course Outline ( 11.01.2011 11:53)

     

 

 

        :  Download  แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม ==> Click ( 21.07.2011 17:03

        :  กำหนดการอบรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

============================================================================================================================================

 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี" (ระยะเวลา 18 ชั่วโมง) ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพฯ , บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ลัคกี้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 22 รุ่น

 

============================================================================================================================================

 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี" (ระยะเวลา 18 ชั่วโมง)  ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดน่าน , บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ลัคกี้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประจำปี พ.ศ.2559

 

============================================================================================================================================

 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี" (ระยะเวลา 18 ชั่วโมง) ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสระแก้ว และ บริษัท ลัคกี้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 2 รุ่น

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.