ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot


Contact Us


article

หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” (6 ชั่วโมง) (หลักสูตรตามกฏหมาย ปี 2555) 

หลักการและเหตุผล

ตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้ อธิบดี ประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ ลูกจ้างทุกคน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ได้อย่างปลอดภัย ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 
                   ทั้งนี้ นายจ้าง ต้องจัดให้ มีการฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ ประกาศ นี้ใช้บังคับ (ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น ไป) เกี่ยวกับการจัดอบรมแก่ลูกจ้าง นอกจากการอบรมลูกจ้างทุกคนแล้ว ในกรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้าง จัดให้มีการฝึกอบรม ลูกจ้างทุกคน ก่อนการเริ่มทำงาน เพื่อเป็นการตอบสนองเจตนารมย์ของกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างทุกคน

วัตถุประสงค์
    • 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ เรื่องความปลอดภัย อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ กฎหมายความปลอดภัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • 2.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อบังคับ ว่าด้วยความปลอดภัย ฯ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
    • 3.เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบการ
กำหนดการอบรม

Download "กำหนดการอบรม"

 หลักสูตร    

 ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

 

 “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน”เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 พฤษภาคม  2555

โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔มาตรา ๑๖ กำหนดให้อธิบดีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงมีประกาศไว้

 

หัวข้อหลักสูตร : ข้อ ๗ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง

หมวด  1 :   ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีระยะเวลาการฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
หมวด  2 :    กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที

หมวด  3 :    ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง

 

ผู้ที่เข้าอบรม กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

 

 

บริษัท ลัคกี้  ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

39/15  หมู่ 4 หมู่บ้านเพ็ชรรัตน์

ตำบลทับมา  อำเภอเมือง

ระยอง  21000

โทรศัพท์  :  089 445 0123  , โทรสาร  :  038 688 594-5

jarununt@luckydragonlogistics.com


แบบฟอร์มขออบรม

DOWLOAD “แบบฟอร์มขออบรม”

อัตราค่าอบรม

DOWLOAD “อัตราค่าอบรม”

กฎกระทรวง ปี 2555

DOWLOAD “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” (6 ชั่วโมง) (หลักสูตรตามกฏหมาย ปี 2555)” 

 

 
หลักสูตรการอบรม ยอดนิยม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.