ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot


Contact Us


article

หลักสูตร ”ผู้ฝึกสอนการขับรถ Forklift  อย่างปลอดภัยและถูกวิธี”

วัตถุประสงค์

ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วต้องมีความสามรถดังนี้

 1. 1. มีความรุ้ความสามารถใน การวางแผนการสอน กระบวนการสอน และ เทคนิคการสอนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. 2. มีความรุ้ความสามารถใน การสอนงาน/การอบรม การตรวจเช็ค ขั้นตอนการขับ ตลอดจนการบำรุงรักษารถยกอย่างถูกต้องและถูกวิธี
 3. 3. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้ร่วมงานได้อย่างอย่างถูกต้องและถูกวิธี

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 • ผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร “การขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี” และ “ ทักษะการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี”
หัวข้อการอบรม
ภาคทฤษฎี : วันแรก
 1. 1. การเตรียมตัวเป็น Trainer
  1. 1.1 Training Planning (การวางแผนการสอน)
   1. - การวางแผนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. - การเตรียมแผนการสอน (ก่อนการสอน, ขณะทำการสอน และหลังการสอน)
   3. - กระบวนการสอน
   4. - การวัดสัมฤทธิผลของการสอน
  2. 1.2 Training Techniques (เทคนิคการสอน)
   1. - บทบาท และคุณสมบัติที่จำเป็นของวิทยากร
   2. - บรรยากาศการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมในการเรียน
   3. - เทคนิคการฝึกอบรมประเภทต่างๆ และการประยุกต์ใช้
   4. - การเตรียมสื่อ และอุปกรณ์ในการสอน
 1. 2. การเตรียมตัวเป็น Trainer (Forklift) และการนำเสนอ ดังนี้
  1. 2.1 ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับตัวรถยก
  2. 2.2 การตรวจเช็ครถยกก่อนใช้งาน
  3. 2.3 ขั้นตอนการขับรถยกอย่างถูกต้องและถูกวิธี และ ข้อห้ามต่าง ๆ
  4. 2.4 การบำรุงรักษารถยก
 1. 3. การทำแบบทดสอบการขับรถยก และ เกณฑ์การประเมินผลภาคทฤษฏี
 1. 4. ดู VDO การขับรถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 1. 5. แบ่งกลุ่มทำงาน เพื่อทำ Presentation ของกลุ่มในวันที่สอง กลุ่มละ 30 นาที
 1. 6. ประเมินผลภาคทฤษฏี

 

ภาคปฏิบัติ : วันที่สอง
 1. 1. การนำเสนอวิธีการสอนโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม
 2. 2. ประเมินผลการนำเสนอของกลุ่มงาน
 3. 3. อบรมรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้รถยก / ขับรถยก และอุปกรณ์ที่ใช้งานต่าง ๆ
 4. 4. ลงมือปฏิบัติการตรวจเช็ดรถก่อนและหลังใช้งาน
 5. 5. ลงมือปฏิบัติการเป็นผู้อบรมรายคน / รายกลุ่ม
 6. 6. ลงมือปฏิบัติการเป็นผู้สอน
 7. 7. ประเมินผลภาคปฏิบัติ
 8. 8. สรุปประเมินผลการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนการขับรถ Forklift
กำหนดการอบรม

Download "กำหนดการอบรม"

  อบรมวันแรก

09:00-09:15 น.

ลงทะเบียน   และ Pre – Test

09:15-10:30 น.
 1. 1. การเตรียมตัวเป็น Trainer
  1. 1.1 Training Planning (การวางแผนการสอน)
  2. 1.2 Training Techniques (เทคนิคการสอน)
10:30-10:40 น. พักเบรก (Coffee Break)
10:40-12:00 น.
 1. 2. การเตรียมตัวเป็น Trainer (Forklift) และการนำเสนอ ดังนี้
  1. 2.1 ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับตัวรถยก
  2. 2.1 การตรวจเช็ครถยกก่อนใช้งาน
  3. 2.1 ขั้นตอนการขับรถยกอย่างถูกต้องและถูกวิธี และ ข้อห้ามต่าง ๆ
  4. 2.1 การบำรุงรักษารถยก
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-16:00 น.
 1. 3. การทำแบบทดสอบการขับรถยก และ เกณฑ์การประเมินผลภาคทฤษฏี
 2. 4. ดู VDO การขับรถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 3. 5. แบ่งกลุ่มทำงาน เพื่อทำ Presentation ของกลุ่มในวันที่สอง กลุ่มละ 30 นาที
 4. 6. ประเมินผลภาคทฤษฏี
  อบรมวันที่สอง
09:00-12:00 น.
 1. 1. การนำเสนอวิธีการสอนโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม
 2. 2. ประเมินผลการนำเสนอของกลุ่มงาน
 3. 3. อบรมรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้รถยก / ขับรถยก และอุปกรณ์ที่ใช้งานต่าง ๆ
 4. 4. ลงมือปฏิบัติการตรวจเช็ดรถก่อนและหลังใช้งาน
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-16:00 น.
 1. 5. ลงมือปฏิบัติการเป็นผู้อบรมรายคน / รายกลุ่ม
 2. 6. ลงมือปฏิบัติการเป็นผู้สอน
 3. 7. ประเมินผลภาคปฏิบัติ
 4. 8. สรุปประเมินผลการฝึกอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนการขับรถ Forklift
   
แบบฟอร์มขออบรม

DOWLOAD “แบบฟอร์มขออบรม”

อัตราค่าอบรม

DOWLOAD “อัตราค่าอบรม”

 

 

 
หลักสูตรการอบรม ยอดนิยม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.