ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot


Contact Us


article

หลักสูตร "ผู้ควบคุม /ผู้บังคับ / ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น" : หัวข้อการอบรม (18 ชั่วโมง) (หลักสูตรตามกฏหมาย ปี2554) 

หลักการและเหตุผล

ทั้งนี้ ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้าง มีการนำปั้นจั่น หรือเครน (Crane) เข้ามาใช้ในการช่วยยก เคลื่อนย้ายวัสดุ หรือเพื่ออำนวยความสะดวก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนการใช้งานมากยิ่งขึ้นในอนาคต เป็นผลให้การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ปั้นจั่น หรือเครน (Crane) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการละเลย ไม่มีการตรวจสอบการใช้ปั้นจั่นตามช่วยระยะเวลาที่กำหนด ขาดการตรวจสอบก่อนการใช้งาน ฯลฯ แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือหัวหน้างาน พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น หรือเครน (Crane) ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปั้นจั่น ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ตลอดจนการตรวจสอบสภาพการทำงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น ให้ปลอดภัยกับผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

 

 

วัตถุประสงค์
 1. 1. เพื่อทำความเข้าใจในกฎหมาย มาตรฐานและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น
 2. 2. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปั้นจั่น ชนิดของปั้นจั่น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 3. 3. เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นตามที่หลักเกณฑ์กำหนด
 4. 4. เพื่อให้เข้าใจหลักในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ปั้นจั่น
 5. 5. เพื่อให้นำความรู้และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการอบรมปั้นจั่น ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
กำหนดการอบรม

Download "กำหนดการอบรม"

วันแรก ภาคทฤษฎี

09:00-09:15 น.

ลงทะเบียน   และ Pre – Test

09:15-10:30 น. ภาคทฤษฎี ( 9 ชั่วโมง)
 1. 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน “การบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น พ.ศ. 2552” และประกาศ (เพิ่มเติม) กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง “หลักเกณฑ์ และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บัง คับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554” กฎหมายเกี่ยวกับเครน (Overhead Crane)
 2. 2. บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับปั้นจั่น/ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
10:30-10:40 น. พักเบรก (Coffee Break)
10:40-12:00 น.
 1. 3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปั่นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
  1. 3.1 ระบบเครื่องยนต์ดีเซล/ไฮดรอลิค/ไฟฟ้าเบื้องต้น
  2. 3.2 ระบบสัญญาณเตือน และ Limit Switch
  3. 3.3 การใช้สัญญาณมือ และเครื่องหมายจราจร
  4. 3.4 มาตราฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:45 น.
 1. 3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปั่นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
  1.  3.5 การอ่านค่าตารางพิกัดยก
  2.  3.6 การเลือกใช้ และตรวจสอบอุปกรณ์ยก
  3.  3.7 วิธีผูกมัด และยกเคลื่อนย้าย
  4.  3.8 การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
  5.  3.9 การใช้คู่มือการใช้งาน /การตรวจสอบ / การบำรุงรักษาตามระยะเวลา
14:45-15:00 น. พักเบรก (Coffee Break)
15:00-16:00 น. ทดสอบภาคทฤษฎี  พร้อมเฉลยข้อสอบ (Post – Test)
 วันที่สอง ภาคปฏิบัติ
09:00-10:30 น.
 1. 1. กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น และความสูญเสียรวมทั้งนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์ 
10:30-10:40 น. พักเบรก (Coffee Break)
10:40-12:00 น.
 1. 2. การตรวจสอบสภาพเครน (Overhead Crane) และส่วนประกอบต่างๆ ก่อนการใช้งาน
 2. 3. การทดสอบภาคปฏิบัติ : ผู้ควบคุมปั่นจั่น (รายบุคคล)
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-16:00 น. ภาคปฏิบัติ ( 3 ชั่วโมง)
 1. 4. การทดสอบภาคปฏิบัติ : ผู้ควบคุมปั้นจั่น (รายบุคคล) ต่อ
วันที่สาม ภาคปฏิบัติ
09:00-10:30 น.
 1.  
 2. 1. การตรวจสอบสภาพเครน (Overhead Crane) และส่วนประกอบต่างๆ ก่อนการใช้งาน
 3. 2. การทดสอบภาคปฏิบัติ : ผู้บังคับปั่นจั่น  (รายบุคคล)
10:30-10:40 น. พักเบรก (Coffee Break)
10:40-12:00 น.
 1. 3. การทดสอบภาคปฏิบัติ : ผู้ควบคุมปั่นจั่น (รายบุคคล)
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-16:00 น.
 1. 4. การทดสอบภาคปฏิบัติ : ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น / ผู้ยึดเกาะวัสดุ (รายบุคคล) 

หมายเหตุ : หัวข้อการอบรมตามประกาศ กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง “หลักเกณฑ์ และวิธีการอบร มหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554” และ อบรมโดยวิทยากร ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

แบบฟอร์มขออบรม

DOWLOAD “แบบฟอร์มขออบรม”

อัตราค่าอบรม

DOWLOAD “อัตราค่าอบรม”

กฎกระทรวง ปี 2554

DOWLOAD “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔”  

 

 

 

อบรมภาคทฤษฎี

  

 

 

อบรมภาคปฏิบัติ

 

                              

                  

 
หลักสูตรการอบรม ยอดนิยม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.